Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela – sposób na zaniżone odszkodowanie.

Zdarzenia losowe mogą pokrzyżować plany poszkodowanego, w ich wyniku może on odnieść uszczerbek na zdrowiu lub ponieść szkodę materialną. Jeśli wina za zdarzenie leży po drugiej stronie, poszkodowany ma wówczas prawo dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela. W przypadku wykupienia polisy AC, może też dochodzić roszczeń nawet jeśli sam jest sprawcą wypadku. Zdarza się, że ubezpieczyciel może zaniżyć wartość odszkodowania lub zaniechać jego wypłaty, wówczas poszkodowany ma możliwość odwołania się od tej decyzji, a nawet wystąpienia z pozwem do sądu.

Polisa ubezpieczeniowa obejmuje swym zakresem szereg przypadków, w których ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty stosownego odszkodowania. Mimo, że wysokość odszkodowania jest wyraźnie podana w umowie ubezpieczeniowej, to częstą praktyką jest dodawanie w umowie aneksów, określających sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo zmniejszyć wysokość należnej kwoty lub odmówić jej wypłaty. Na szczęście, osoba ubezpieczona ma prawo dochodzić roszczeń wobec takich praktyk i ubiegać się o wypłatę należnego odszkodowania.

Jak działają towarzystwa ubezpieczeniowe?

Wypłata odszkodowania za określone w umowie zdarzenie następuje po wystąpieniu danej szkody, materialnej lub w postaci uszczerbku na zdrowiu. Ustalenie rozmiaru szkody oraz okoliczności jej powstania należy do rzeczoznawcy wyznaczonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została wykupiona polisa. Każde towarzystwo ma inny okres oczekiwania na wydanie decyzji, w przypadku odwołania od decyzji PZU okres ten wynosi do 30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku braku pewnych dokumentów, niezbędnych do dokonania analizy zdarzenia, poszkodowany powinien dostarczyć je w wyznaczonym terminie, a ubezpieczyciel z chwilą ich wpłynięcia ma 14 dni na ich rozpatrzenie i ustosunkowanie się.

Zaniżanie wysokości odszkodowania jest znaną praktyką ubezpieczalni. Powodem jest powoływanie się na nieobowiązujące stawki napraw, nieaktualne cenniki usług medycznych lub nieadekwatna do stanu rzeczywistego ocena rozmiaru szkody, a także zrzucanie współodpowiedzialności za zdarzenie na osobę ubiegającą się o odszkodowanie. Współodpowiedzialność ta może wynikać z braku wystarczających dowodów na brak winy poszkodowanego. Osobie ubezpieczonej przysługuje odwołanie się od tej decyzji, która w jego opinii jest dla niego krzywdząca i nie ma odzwierciedlenia w faktach czy dowodach.

Kiedy możesz się odwołać od decyzji ubezpieczyciela?

Prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela przysługuje każdej osobie ubezpieczonej, w opinii której wysokość odszkodowania została zaniżona lub której ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Zasady składania odwołania określają procedury konkretnego towarzystwa, w którym wykupiono polisę, choć zwykle wymagana jest forma pisemna. Niektóre ubezpieczalnie coraz częściej przyjmują takie zgłoszenia za pośrednictwem swojej infolinii. Towarzystwo jest zobowiązane odpowiedzieć na każde odwołanie, argumentując swoją decyzję konkretnymi dowodami, przepisami lub zapisami w umowie.

Jak postępować, gdy ubezpieczyciel nadal odmawia wypłaty?

Odpowiedź ubezpieczyciela na odwołanie najczęściej jest odmowna. To jest moment, w którym osoby poszkodowane najczęściej kończą swoją walkę o należne odszkodowanie, nie widząc możliwości podjęcia dalszych kroków. Odmowa ubezpieczyciela nie jest jednak równoznaczna z zamknięciem sprawy, wręcz przeciwnie, otwiera drogę dochodzenia roszczeń przed sądem. Poszkodowany może wystąpić w sądzie samodzielnie lub skorzystać z pomocy, rad i wiedzy kancelarii odszkodowawczych, które mają bardzo bogate doświadczenia w prowadzeniu podobnych spraw. Już na pierwszym spotkaniu oferują one bezpłatną analizę sprawy i ocenę szans na wygraną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *